امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395      صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | ثبت فيد | گزارش تخلف | تبليغات


cloob24.com     
اختلالات روانی و شخصیتی جوانان

اختلالات شخصيت

طبقه بندي

DSM-IV

ICD-10

سبب شناسي

عوامل ژنتيك

عوامل بيوشيميائي

عوامل مربوط به روانكاري

عوامل سرشتي، خانوادگي و محيطي

اختلال شخصيت پارانوئيد

اختلال شخصيت اسكيزوئيد

اختلال شخصيت اسكيزوتايپي

اختلال شخصيت ضد اجتماعي

اختلال شخصيت مرزي

اختلال شخصيت نمايشي

اختلال شخصيت خود شيفته

اختلال شخصين دوري گزين (اجتنابي)

اختلال شخصيت وابسته

اختلال شخصيت وسواسي- جبري

اختلال شخصيت كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است

اختلال شخصيت منفعل – مهاجم

اختلال شخصيت افسرده

شخصيت سادومازوخيستي

اختلال شخصيت ساديستي

اختلالات رواني

تاريخچه اختلالات رواني

طبقه بندي اختلالات رواني

ديدگاه زيست شناختي

ديدگاه روانکاوي

ديدگاه يادگيري

ديدگاه شناختي

اختلالات رواني رايج در ميان جوانان و نوجوانان

اختلالات روان لجبازي

جوانان مبتلا به اختلالاترفتاري در چه خانواده هايي رشد مي كنند؟

اختلال اوتيسم چيست و چند درصداز كودكان ما به اين نوع اختلال مبتلا هستند؟

درمان اختلالات رواني در چه سنيبايد انجام شود؟

افسردگي بر اثر چه عواملي بهوجود مي آيد و آيا زمينه ژنتيكي دارد؟

منابع

قیمت : 3000 تومان - خرید
آموزش و پرورش تطبیقی

مقدمه

تعريف آموزش و پرورش تطبيقي

ضروريات آموزش و پرورش تطبيقي

روشهاي تحقيق در آموزش و پروش تطبيقي

روشهاي آماري

روشهاي مطلق يا انتزاعي

توصيف

تعبير

تطبيق (همجواري)

مقايسه

مراحل تحول آموزش وپرورش تطبيقي

مرحله تکويني

سير تحول درزمينه آموزش و پرورش تطبيقي

مرحله پژوهشي

مرحله سيستمهاي تئوريک

مرحله آينده نگري

تحول تاريخي آموزش و پرورش تطبيقي

اصلاحات آموزشي و مدرن سازي (با تأكيد بر مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ايران و ژاپن)

منابع

قیمت : 1700 تومان - خرید
آموزش و پرورش تطبیقی

مقدمه

تعريف آموزش و پرورش تطبيقي

ضروريات آموزش و پرورش تطبيقي

روشهاي تحقيق در آموزش و پروش تطبيقي

روشهاي آماري

روشهاي مطلق يا انتزاعي

الفتوصيف

بتعبير

تطبيق (همجواري)

مقايسه

مراحل تحول آموزش وپرورش تطبيقي

مرحله تکويني

سير تحول درزمينه آموزش و پرورش تطبيقي

مرحله پژوهشي

مرحله سيستمهاي تئوريک

مرحله آينده نگري

تحول تاريخي آموزش و پرورش تطبيقي

اصلاحات آموزشي و مدرن سازي (با تأكيد بر مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش ايران و ژاپن)

منابع

قیمت : 1700 تومان - خرید
آموزش و پرورش دوره ابتدایی

چكيده

مقدمه

کلياتي در مورد آموزش و پرورش دوره ابتدايي

تعريف آموزش و پرورش دوره ابتدايي

اهميت آموزش ابتدايي

تفاوت آموزشهاي رسمي‌با آموزشهاي غير رسمي

اهداف آموزش و پرورش ابتدايي

مهمترين هدف در دوره ابتدايي، پرورش استعدادهاي کودکان مي‌باشد. منظور از

آشنا نمودن دانش آموزان با معارف ديني

تقويت حس نظم، مسووليت پذيري و رعايت حقوق ديگران

ايجاد بينش کافي نسبت به تمدن

آموزش اطلاعات بهداشتي، ايمني، قوانين و هنجارهاي اجتماعي

ويژگيهاي کودک در دوره ابتدايي

ملاکهاي گزينش مواد درسي در دوره ابتدايي

همانطور که در مباحث پيش گفته شد، به طور کلي، دو نوع تفاوت بين انسانها وجود دارد

تفاوتهاي درون فردي و بين فردي.

واگذاري آموزش به معلمان، انتخاب محتواي درسي و روشهاي آموزشي، به سه طريق انجام مي‌شود

نظام هاي آموزشي رايج دنيا

برنامه ريزي درسي دوره ابتدايي

برنامه ريزي درسي در دوره ابتدايي، به سه مرحله طراحي، اجرا و ارزشيابي تقسيم مي‌شود

به طور کلي، چهار نوع ارزشيابي تشخيصي، تکويني، تراکمي و پيگيري وجود دارد

روشهاي تعليم در دوره دبستان

روشهاي آموزشي دوره ابتدايي

روش ايفاي نقش، محاسن و معايبي دارد که به ترتيب زير مي‌باشد

استفاده از روشهاي سمعي – بصري

در بين روشهاي مذکور آزمايشي در دوره دبستان، کدام روش موثر تر است؟

ساخت شناختي و ارتباط آن با روش پيش سازمان دهنده

محاسن و معايب روش آموزش برنامه اي

مراحل روش آموزش برنامه اي

پرورش مفاهيم اساسي در دوره ابتدايي

مفهوم زمان

مفهوم عليت

اهميت خلاقيت و روش هاي عملي پرورش آن

ويژگيهاي دانش آموزان خلاق، عبارتند از

انواع تفکر

روشهاي عملي پرورش خلاقيت

عوامل خلاقيت

روشهاي پرورش خلاقيت

روشهاي مورد کاربرد در بديعه پردازي عبارتند از

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

قیمت : 2000 تومان - خرید
اضطراب در امتحان

خلاصه

مقدمه

اضطراب در امتحان

اهميت و ارزش تحقيق

تعريف اضطراب

چگونه اضطراب آغاز مي‌شود؟

چه چيز اضطراب را تدا وم مي‌بخشد؟

چگونه سبك زندگي بقاي اضطراب را موجب مي‌شود؟

چگونه بي اعتمادي اضطراب را تداوم مي‌بخشد؟

چگونه تفكر ما اضطراب را تدا وم مي‌بخشد؟

حالات اضطراب

حالات اضطرابي

 GAD اختلال اضطرابفرا گير

اختلال وسواس فكري - عملي

اختلال فشار رواني پس آسيبي

پرسشهاي معمول درباره ياضطراب

ويژگيهاي گروههاي مقابله با اضطراب

چهار مؤلفها صلي درمان

آموختن مهارتهاي مقابله اي

تعيين و انجام تكاليفرفتاري خاص براي منزل

ملاقات با ساير افراد و سهيم شد ن در مشكلات مشابه

يك برنامه مقابله گروهي با اضطراب

ارتباط بين اضطراب و پيشرفت تحصيلي

نظريه هاي مختلف درباره ارتباط بين اضطراب و حل مسئله

نتيجه گيري

راه هاي کاهش دلهره واضطراب کدام است؟

منابع و مأخذ

قیمت : 2000 تومان - خرید
اعتماد به نفس

مقدمه

اعتماد به نفس در ابتدا چگونه شکل ميگيرد؟

خصوصيات افراد با اعتماد به نفس بالا

چگونه اعتماد بنفس خود را افزايش دهيد

فرضياتي که بر اعتماد به نفس اثرميگذارند

الگوهاي فکريمخرب

استراتژي براي بالابردن اعتماد بهنفس

منابع

قیمت : 1000 تومان - خرید
اجزای تشکیل دهنده شخصیت

مقدمه

رويکرد صفات

ماهيت شخصيت از نگاه کتل

اجزاي تشکيل دهنده ماهيت شخصيت

صفت يا خصلت

ارگ

متا ارگ

خود

معادله تشخيص

صفات اصلي نمايانگر شخصيت

منابع

قیمت : 1000 تومان - خرید
افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان

مقدمه

تعريف افت تحصيلي

عوامل مؤثر بر افت تحصيلي و مردودي

در يک تقسيم بندي مشابه نيز مي‌توان عوامل زير را در افت تحصيلي دخيل دانست

علل اجتماعي و خانوادگي    

علل فردي

علل داخلي

اعم علل آموزشگاهي که باعث افت تحصيلي مي‌شود عبارتند از

نامتناسب بودن هدفها و محتواي برنامه ها با نيازها ، استعداد و علاقه دانش‌آموزان

نامتناسب بودن روشها و امکانات آموزشي با محتواي برنامه ها

نامتناسب بودن معلمان از نظر صلاحيت ها ، شايستگي ها و تعداد با نيازهاي برنامه

نامتناسب بودن مقررات و شرايط و فضاي مدرسه و کلاس با نيازها و شرايط اجتماعي

نامتناسب بودن روشهاي ارزشيابي و سنجش يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و تأکيد زياد بر امتحانات

علل خارجي

خانواده و نقش آن بر افت تحصيلي

اعم عواملي که تحت عنوان عوامل اجتماعي خانوادگي مطرح مي‌شود در ذيل ذکر مي‌شود

محروميت فرهنگي

فقر و محروميت اقتصادي

عوامل عاطفي و رفتاري خانواده

فقدان والدين

بي سوادي والدين

تعداد اعضاي خانواده

علل فردي

هوش

انگيزش

توجه

آشفتگيهاي عاطفي و هيجاني

اضطراب و نگراني

جنسيت

نارسائيهاي جسماني

ضعف بنيه

ضعف بينايي و شنوايي 

‌ناراحتيهاي جسمي حرکتي 

مشکلات ارتباطي

مشکلات رفتاري

پيامهاي افت تحصيلي و مردودي

اثرات افت تحصيلي بر کودکان

اثرات افت تحصيلي در محيط خانواده

هزينه هاي تحميل شده بر دولت

فقر،اعتياد و نابساماني هاي خانوادگي؛عامل ترک تحصيل و افت دختران

چرا اين بررسي در شهرستانهاي استان تهران انجام گرفت؟

بيشتر با چه چالشهايي روبه رو هستيد؟

مشاوه چه تاثيري خواهد داشت؟

چگونه با خانواده ها ارتباط برقرار مي کنيد؟

چرا خانواده ها ارتباط تنگاتنگي با مدرسه ندارند؟

در اداره مدرسه چقدر مي شود اين نيرو را به کار گرفت؟

بيشتر چه نابساماني هايي عامل افت تحصيلي است و چه تفاوتي بين دختر و پسر در اين عوامل وجود دارد؟

چه راهکاهايي براي اين مشکل انديشيده ايد؟

براي برقراري ارتباط خانه و مدرسه چه کارهايي انجام شد؟

چرا پدرها کمتر شرکت مي کنند؟

نقش مربيان تربيتي چگونه خواهد بود؟

بحث و نتيجه گيري

منابع

قیمت : 2000 تومان - خرید
ارتباط مسجد و مدرسه

مسجد کجاست؟

مسجد جایگاه اصلی آموزش و پرورش در اسلام

مکتب

مدرسه

بیت الحکمه

دار العلم

نگاهی بر تاثیر مسجد در حوزه تعلیم و تربیت

پيشينه عملكرد مسجد

تلاوت و خواندن قرآن

خطابه و موعظه

پرسش و پاسخ

مكان (نقشها، هويت و مؤلفه‌هاى آن)

الف) «مذهبى بودن» و «تعليم و تربيت» به چه معنى است؟

نتيجه‌گيرى و پيشنهادهاى عملي

قانونمند شدن فعاليتهاى مسجد

ضرورت وجود مكانهايى به نام مسجد

عرضه آموزشهاى ويژه در مساجد

توجه به نقش (كاركرد) تكميل كنندگى مساجد

توجه به استقرارگاه فيزيكى مكان مسجد

كاركرد اطلاع رسانى مسجد

كاركرد متنوع و تغيير مساجد

كاركرد تأييديانكارى مساجد

كاركرد جبرانيترميمى مساجد

كاركرد زبان‌شناختى خاص مساجد

كاركرد روش‌شناختى خاص مساجد

انطباق معرفت‌شناختى بين فعاليت‌هاى مساجد و مدارس

انطباق ارزش شناختى فعاليت‌هاى مدارس و مساجد

رويكرد عقلانى فعاليت‌هاى مساجد

تغيير هويت مكانى مساجد

منابع

قیمت : 1000 تومان - خرید
انسان شناسی

مقدمه

انواع انسان شناسي

انسان در اسلام

ارزشهاي انسان

ضد ارزشها

انسان زشت است يا زيبا ؟

انسان شناسي چيست ؟

انسان را به دو صورت بررسي مي‌شود

انسان شناسي و وفاداري مردان در خانواده

انسان شناسي و عشق‌هاي پايدار

جامعه شناسي،انسان شناسي،مردم شناسي

منابع

قیمت : 1000 تومان - خرید
بررسی بازیهای رایانه ای و نقش آن در اختلالات رفتاری کودکان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقيق

اهداف کلی تحقیق

اهداف جزئی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه

اختلالات رفتاری کودکان

انواع اختلالات رفتاری

تاريخچه بازی های رايانه ای

تاريخچه بازی های رايانه ای در ايران

تقسیم بندی بازي هاي رايانه اي

مبانی نظری تحقیق

فصل سوم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

پيشنهادات تحقیق

منابع

قیمت : 3500 تومان - خرید
پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی - شغلی هالند

این پرسشنامه توسط هالند در سال 1958 تهیه شده و در طول 50 سال بررسی و مورد بازنگري قرارگرفت. در ایران پژوهش هاي متفاوت بر روي دانش آموزان، دانشجویان و شاغلین انجام گرفته است. در سال 1359 توسط شفیع آبادي و از سال 1370 تا به امروز بارها توس خانم هادکتر سیمین حسینیان و دکتر سیده منور یزدي انجام گرفته در پروهشی که توسط تقی زاده (1378) براي دانش آموزان سال اول دبیرستان هاي استان قم تهیه شد پایایی آزمون 61/0 تا 83/0 و روایی آزمون 74/0 تا 92/0 مورد تایید قرار گرفت.

روایی و پایایی دارد

شیوه نمره گذاری دارد

پاسخنامه دارد

منبع دارد

قیمت : 3000 تومان - خرید
صفحه بعد »
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.