امروز پنجشنبه 01 اسفند 1398
cloob24.com
0
برای دانلود پاورپوینت فصل 1 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 2 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 3 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 4 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 5 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 6 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 7 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 9 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 10 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 12 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 13 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 14 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 15 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

0

برای دانلود پاورپوینت فصل 1 علوم هشتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 2 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 3 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 4 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 5 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 6 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 7 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 9 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 10 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود pdf فصل 11 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود pdf فصل 12 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود pdf فصل 13 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 14 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 15 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

0
برای دانلود پاورپوینت فصل 1 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 2 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 3 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 4 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 5 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 6 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 7 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

برای دانلود پاورپوینت فصل 9 علوم هفتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

0

برای دانلود فیلم بالابر هیدرولیکی ساده بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

0

برای دانلود نرم افزار نور علوم هشتم بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

0
تعداد صفحات: 73 صفحه

فهرست مطالب:

تست های غیر مخرب

Non Destructive Testing

مقدمه

بازرسی چشمی VisualinInSpection

آزمایش مایع نافذ TestPenetrationLiquid

آزمایش ذرات مغناطیسی Magnetic particle test

آزمایش ماوراء صوت Ultrasonic Test

آزمایش رادیو گرافی Radio Graphic Test(X-Ray)

تعریف

مختصری در مورد وظایف یک بازرس جوش

Inspection Tools

تعدادی از عیبهای ظاهری جوش که باید مورد توجه یک بازرس جوش قرار گیرد:

ویژگی های بازرس جوش

اطلاعات فنی مناسب و مرتبط با کار

وظایف بازرس قبل از جوشکاری

وظایف بازرس در حین جوشکاری

وظایف بازرس بعد از جوشکاری

تکمیل جوشکاری

هدف از بازرسی جوش

تعدادی از عیب های جوش

مزایا

محدودیت ها

قیمت: 10000 تومان - خرید
0

دانلود نمونه سوال تمام فصل های ریاضی ششم ابتدایی

فصل اول ریاضی ششم

فصل دوم ریاضی ششم

فصل سوم ریاضی ششم

فصل چهارم ریاضی ششم

فصل پنجم ریاضی ششم

فصل شش ریاضی ششم

فصل هفت ریاضی ششم

فصل هشت ریاضی ششم

0

برای جمع و تفریق اعداد صحیح می توان از شیوه زیر برای آشنایی و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان استفاده نمود.

که با دادن جمع و تفریق های متعدد و خواستن تکلیف از آنها، آنها را با این مهم آشنا سازیم...

نکته مهم در این آموزش استفاده از رنگهای سرد و گرم برای اعداد مثبت و منفی می باشد...

رنگهای مخالف با هم خط می حورند و رنگ های مشابه با هم جمع می شوند.