امروز دوشنبه 08 شهریور 1395      صفحه اصلي | درباره ما | ثبت فيد | گزارش تخلف مطلب | تبليغات | تماس با ما


cloob24.com     
پرسشنامه سنجش ميزان تعارض زناشويي كنزاس

مقياس تعارض زناشويي كنزاس در سال 1985 توسط موگسلي، اگمن و آرچـم بـه منظـور سـنجش ميـزان تعارضات زناشويي ساخته شد. KMCS مقياسي سه قسمتي است كه براي سنجش مراحل تعـارض زناشـويي طرح شده است، مرحله اول 11 عبارت، مرحله دوم 5 عبارت و مرحله سوم 11 عبـارت دارد كـه روي هـم شامل 27 عبارت است. مقياس بر پايه تحقيقات مشاهده اي است كه نشان مي دهد زوج هـاي مضـطرب وغير مضطرب در سه مرحله تعارض زناشويي متفاوت هستند، كه شـامل برنامـه سـازي، بحـث و مجادلـه و مذاكره است. از آنجا كه اين تست تنها مقياس براي سنجش الگـوي تعارضـات زناشـويي در مراحـل مجـزا بوده، براي ارزيابي ازدواج درماني نيز مفيد است.

روش نمره گذاری دارد.

قیمت : 2000 تومان - خرید
پروژه متره برآورد فهرست بهاي 86

شامل 28 فايل اتوكد 

40 فايل ورد شامل

فهرست عمليات - ريزمتره - خلاصه متره - جدول برآورد -

جهت اطلاع بيشتر فهرست عمليات آورده شده است

رديف

فصل

فهرست عمليات

 

شماره فهرست

بهاء

1

اول

بـوته کنی

010101

2

دوم

حفر چاه

020301

3

سوم

خاکبرداری

030104

4

چهار

ماکادام

040102

5

پنجم

قالب بندی

050101

6

هفتم

آرماتور بندی

070202

7

هشتم

بتن مگر با عيار 150

080102

8

هشتم

بتن به عيار 200 جهت کف سرويس

080103

9

هشتم

بتن فنداسيون با 350

080106

10

نهم

ستونها

090104

11

نهم

تير پله

090206

12

نهم

تير ريزی سقف

090209

13

نهم

تير حمال(پلها)

090212

14

نهم

بادبندها

090402

15

نهم

پليتها

090701

16

يازدهم

ديوار 22 سانتی

110205

17

يازدهم

طاق ضربی

110302

18

يازدهم

دوغاب ريزی روی طاق

110306

19

يازدهم

ديوار 10 سانتی

110401

20

يازدهم

نما چينی با آجر 3 سانتی

110703

21

دوازدهم

لوله سيمانی جهت دودکش

120302

22

سيزدهم

عايق کاری رطوبت برای سرويسها و پي ها

130203

23

سيزدهم

عايق کاری رطوبتی برای ساير سطوح

130204

24

شانزدهم

اتصالات سبک(نورگير)

160103

25

شانزدهم

چهار چوب در

160104

26

شانزدهم

زيرسازی سقف کاذب با نبشی و ميلگرد

160204

27

شانزدهم

در پوش لوله بخاری

160309

28

شازدهم

تهيه صفحات رابيتس

160406

29

هفدهم

پنجره آلومينيومی

170102

30

هفدهم

پوشش ديوار با ورق آلو مينيومی

170304

31

هجدهم

شمشه گيری گچ وخاک

180201

32

هجدهم

اندودگچ وخاک به ضخامت5/2برای سطوح قائم

180202

33

هجدهم

اندود گچ و خاک به ضخامت 5/2 برای سقف

180203

34

هجدهم

سفيد کاری روی سطوح قائم

180204

35

هجدهم

سفيد کاری روی سقفها

180205

36

هجدهم

اندود سيمان به ضخامت 1 برای سطوح قائم

180303

37

هجدهم

اندود سيمان به ضخامت 2 برای سطوح قائم

180304

38

هجدهم

اندود سيمان به ضخامت 2 برای سطوح افقی

180308

39

هجدهم

اندود سيمان به ضخامت 2 برای زير سقف

180312

40

هجدهم

بند کشی تو خالی با ملات ماسه سيمان

180804

41

نوزدهم

تهيه و ساخت کلاف در چوبی

190201

42

نوزدهم

تهيه ونصب پوشش دو روی در

190402

43

نوزدهم

نصب در چوبی و يراق کوبی آن

190501

44

نوزدهم

دستمزد قبلمه کردن در

190502

45

نوزدهم

ساخت و نصب چهار چوب کمد

190701

46

نوزدهم

تهيه وساخت در کمد

190704

47

بيستم

کاشی کاری

200101

48

بيستم

سراميک کاری

200303

49

بيست ويکم

فرش کف با موزائيک

210101

50

بيست ودوم

سنگ پلاک سياه لاشتر اصفهان

220201

51

بيست و دوم

سنگ پلاک چينی سفيد قروه

220401

52

بيست و دوم

سنگ پلاگ چينی سفيد سيرجان

220407

53

بيست ودوم

گرد کردن لبه سنگ وتعبيه شيار و آبچکان

220608

54

بيست ودوم

قرنيز از انواع سنگ چينی

220703

55

بيست وچهارم

شيشه 4 ميليمتری ساده

240102

56

بيست و چهارم

شيشه 4 ميليمتری مشجر

240201

57

بيست و پنجم

سمباده يا برس زدن اسکلت فلزی

250101

58

بيست و پنجم

رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی

250301

59

بيست و پنجم

رنگ روغن روی کارهای فلزی

250304

60

بيست و پنجم

رنگ روغنی روی در و ساير کارهای چوبی

250401

61

بيست و پنجم

رنگ پلی استر برای کارهای چوبی

250402

62

بيست و پنجم

رنگ روغن روی اندود ديوار و سقف

250501

63

بيست و هفتم

آسفالت بام

270501

 

قیمت : 8000 تومان - خرید
پروژه راه (فرودگاه)

فرودگاه ۵/۱۳ هزار هكتاري

تعريف عوامل ميدان پرواز

باند 

پارکینگ

برج مراقبت پرواز

محل استقرار

بررسي فضاها وابعاد قسمت هاي مختلف

ساختمان پشتيباني

طبقه هم كف

طبقه زيرزمين

طبقه اول

طبقه دوم

سيستم خودكار هدايت و پهلوگيري

سیستم DGS  در یک نگاه

هدف از شبكه گازرساني 

I L S

سيستم نمايش اطلاعات پرواز

كليات سيستم FIDS

سيستم مديريت انرژي

تهويه مطبوع

منبع اصلي آب و تصفبه خانه

تصفيه شيميايي

هدف از تصفيه فاضلاب

همراه با تصاویر

قیمت : 3000 تومان - خرید
پروژه راهسازي (روش جامع ارزيابي اثرات اقتصادي پروژه هاي ساخت بزرگراه فدرال)

خلاصه 

مقدمه

مدل سازی اثرات اشتغال

ذخایر داده ها

حساب های ورود-خروج موجود

فرم 47 FHWA 

تعریف پروژه 

مواد تدارکات 

مدل بزرگراه 1

قیمت : 1500 تومان - خرید
پروژه راهسازي (ترافيك) (نقشه هاي اتوكد و اكسل)

مقدمه  

فاصله محور جلو و عقب

فاصله بیرونی چرخ های یک محور و حداقل شعاع گردش (مسیر داخلی و خارجی چرخ ها)

فصل اول

مطالعات و محاسبات ترافیکی

حجم ترافيک 

محاسبه  ضريب تعديل ترافيكي

فصل دوم

مشخصات کلی مفاطع

مشخصات كلي مقاطع

فصل سوم

قوس افقی

طبقه بندی راه

تناسب شعاع پيچ با سرعت طرح

 اتصال کلوتوئيد

محاسبه حداقل طول اتصال کلوتوئيد 

ترسيم کلوتوئيد 

فصل چهارم

طراحی قوس قائم

شيب طولی 

خم (قوس قائم)

تعيين طول خم گنبدي 

کنترل فاصله ديد توقف در قوسهاي قائم 

پياده سازی قوس قائم در مسير 

فصل پنجم

محاسبات و طراحی روسازی

طراحی روسازی مسير

ضریب کامیون وسایل نقلیه با فرض Pt=2.5 ,Sn=3.0

توزيع ترافيك در خط طرح

مشخصات فني مصالح روسازي

تعيين ضرايب لايه ها

تعيين ضرايب زهكشي

قیمت : 10000 تومان - خرید
گزارش كار راه (راهسازي) (همراه با فايلهاي ضميمه و نقشه اتوكد)

مقدمه

مقدمه و کلیات طرح

مبانی طراحی

شیب مجاز

سرعت طرح

شعاع قوس

مشخصات پلان مسير

مسير يابي

قوسهاي افقي

معرفی مقاطع عرضی

پروفيل طولي

محاسبه احجام

قوسهای قائم (خمها)

بربلندی (دِوِر)

حفاظت حريم

محاسبات آبروها

مطالعات هیدرولوژی

زمان تمرکز

محاسبه سرعت نفوذ پذیری

پارامترهای مربوط به هر حوزه آبريز

طراحي آبروها

مقایسه مسیرها

بررسي مسير شماره (رنگ فيروزه اي)

بررسی مسیر شماره (رنگ قرمز)

پیوست ها

پروفیل عرضی

پروفیل طولی

منحنی بروکنر

حجم خاک ریزی و خاک برداری

پلان توپوگرافی

فهرست جداول

جدول سرعت طرح

جدول گروه سرعت طرح براي درجه راه

جدول سرعت طرح وفاصله دید

جدول ضریب رواناب برای مناطق ساخته نشده

جدول اعداد مربوط به رابطه هورتن

جدول اعداد مربوط به نفوذ در ساعات مختلف

جدول محاسبه دبی

جدول ضریب زبری

جدول ابعاد و موقعیت کالورت ها در هر مسیر

جدول هزينه كل جهت اجراي مسيرها

قیمت : 10000 تومان - خرید
تعريف متره و برآورد

تعريف متره و برآورد

روش متره و برآورد باز

روش متره و برآورد بسته

هدف از تهيه متره و برآورد

نحوه متره و برآورد

اصلاحات مربوط به عمليات يك پروژه عمراني

برنامه‌ريزي شبكه‌اي

كليات

منابع برنامه‌ريزي

سلسله مراتب برنامه زمان‌بندي شده

كنترل پروژه

برقرار ارتباط با برنامه زمان‌بندي شده

دستورالعمل‌هاي شفاهي و كتبي

شيوه‌هاي نمايش ترسيمي

كنترل پروژه

ترازهاي كنترل

نظارت پروژه

ارزيابي و پيش‌بيني

آشنايي با روند اجراي پروژه‌هاي ساختماني

خدما ت مرحله اول

خدمات مرحله دوم

نحوه ارجاع كار و انتخاب مشاور

چگونگي انتخاب پيمانكار

انواع روش‌هاي اجراي كار

انواع قراردادها

ضوابط و مقررات مالي در اجراي پروژه‌هاي ساختماني

قیمت : 3400 تومان - خرید
پروژه متره و برآورد 350 متري

شامل 4 فايل اتوكد

و 18 فايل با فرمت ورد شامل

جدول مالي 2 - پروفايل - تيرآهن - خلاصه متره - جدول ريز متره - جدول ميلگرد - جدول مالي

قیمت : 10000 تومان - خرید
پروژه راهسازي (زهكشي)

مقدمه

شدت و ماهیت مسایل زهکشی

سطح ایستاپی

شرایط آرتزینی

اطلاعات مربوط به خاک

حالت های زه دار بودن اراضی

آب خروجی از سیستم های زهکشی

توپوگرافی

زهکش های زیرزمینی

خروجی زهکشی های زیر زمینی

چاه های تخلیه زه آب

تخلیه به یک زهکش روباز

استخرهای تبخیر

خروجی با پمپ

طرح هیدرولیکی زهکش های زیر زمینی

ضریب زهکشی

شیب خطوط زهکش

جزئیات کانال های زهکش

نتیجه‌گیری

منبع

قیمت : 2500 تومان - خرید
پروژه متره و برآورد 3 طبقه روي پيلوت 294 متري

شامل دو فايل يكي با فرمت DWG و BAK

يك فايل ورد 18 برگي شامل

جدول ريزمتره - جدول ميلگردها - جدول مالي - خلاصه متره - جدول پروفيل ها  - جدول تيرآهن

قیمت : 10000 تومان - خرید
صفحه بعد »
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.