امروز دوشنبه 06 تیر 1401
0

میزان علاقه و رضایت شغلی کارمندان ادارات بخصوص دستگاههای دولتی در زمان کنونی از مسائل مهم و مورد تحقیق سازمانها می باشند. سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که بتوانند کارکنان خود را در زمینه های مختلف راضی نگهدارند. به نظر بسیاری از صاحب نظران از میان همه مفاهیمی که مختصصان رفتار سازمانی, مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند, رضایت شغلی از مهمترین زمینه های پژوهشی آنها بوده است. مفهوم رضایت شغلی کارکنان, میزان علاقمندی و نگرش ها و دیدگاهای مثبت آنان نسبت به شغل خود می باشد. بنابراین از جمله تلاشهای مدیریت سازمانها در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی که ثروت اصلی هر سازمانی محسوب می شود ایجاد رضایت و پیشگیری از تمایل ترک خدمت پرسنل می باشد. اما بدیهی است که عوامل موثر در رضایت کارکنان بسیار متنوع بوده و در سازمانهای مختلف متفاوت است, لذا نتیجه تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در جوامع غربی و شرقی بطور کامل نمی تواند پاسخگوی جامعه و سازمانهای ایران باشد بلکه باید با توجه به زمان, عوامل فرهنگی, شرایط اقتصادی و اجتماعی و... حاکم بر جامعه و سازمان, تحقیقات و پژوهشهایی صورت پذیرد و عوامل موثر بر رضایت و میل به ترک خدمت را شناسایی نمود. رضایت شغلی باعث ایجاد علاقه انگیزه همکاری بیشترو عدم تمایل به تغییر شغل و همچنین تمرکز لازم جهت ارائه سرویس مطلوب در دستگاه ذیربط می باشد که در پیش برد اهداف یک سازمان نقش بسزایی دارد. در نهایت اگر در محل کار خود به اطراف نگاه کنیم, ممکن است از خود بپرسیم: چه تعداد از همکاران ما واقعا از محیط کار خود و کاری که انجام می دهند رضایت دارند و لذت می برند, واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم می توان گفت در بسیاری از سازمانها وضعیت چندان مطلوب به نظر نمی رسد.

0

مقدمه

امروزه محیط‌های کسب و کار با چالش‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی سازمان، با نیاز به ارتباط بیشتر واحدهای سازمانی و ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها و... مواجهند. مدیران سازمان‌ها نیاز دارند که با سرعت و دقت بیشتری روند انجام امور را نظارت و پیگیری نمایند. تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌های کاری فشرده به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملا خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود.

در سال‌های اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخه‌های وابسته به آن، راه حل‌های مختلفی را فراروی محیط‌های کسب و کاری قرار داده است. در این میان، سیستم‌های اطلاعات از مهم‌ترین و کارا ترین راه حل‌ها برای تسهیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان‌ها است.

یک سیستم اطلاعاتی می تواند هر ترکیب سازمان یافته ای از افراد، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی و منابع داده باشد که در یک سازمان اطلاعات را جمع آوری کرده، تغییر شکل داده و آنها را منتشر کند. (ابراین، 1389)

شاخه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی با عنوان سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، به مدیران و کارکنان در زمینه کنترل گردش اطلاعات در سازمان کمک می‌کند.

سیستم های همکاری سازمان، ارتباطات و بهره وری تیم ها و گروه های کاری را ارتقاء می دهند و شامل کاربردهایی می باشند که گاهی سیستم های اتوماسیون اداری[1] نامیده می شود. برای مثال دانشگران در یک پروژه ممکن است از پست الکترونیکی برای ارسال و دریافت پیغام های الکترونیکی استفاده کنند و از ویدئو کنفرانس برای تشکیل جلسات هماهنگی فعالیت هایشان بهره ببرند. (ابراین، 1389)

در این مقاله سعی بر آن است که نقش سیستم اتوماسیون اداری بر برخی معیارهای روابط سازمانی در میان کارکنان بررسی و تحلیل شود.

0

مقدمه

تعارض بر عملکرد شغلی کارکنان اثرگذار بوده و موجب موفقیت یا شکست افراد در کارشان می گردد. یکی از راه های مهم برای افزایش موفقیت فرد در کار، آگاهی از وضعیت عملکرد و نقاط قدرت، ضعف کار او است تا براساس آگاهی فرد نقاط ضعف عملکرد خویش را از بین ببرد. این کار از طریق ارزشیابی از عملکرد افراد صورت می گیرد. بنابراین در اینجا ضرورت وجود یک نظام ارزشیابی و صحیح روشن می شود. ینگر 1 در سال 1990 ارزشیابی را اینگونه تعریف می کند.ارزشیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن بازخورد و تشخیض مثبت یا منفی از نتایج عملکرد کارکنان است. در یک نگاه کلی ارزشیابی را می توان فرآیند دریافت اطلاعات در چارچوب یک طرح نظام یافته توصیف کرد که یکی از دو هدف را دنبال می کند. الف) شناسایی خلاءها،bنارسایی ها و کمبودهایی که باید با وضع سیاستهای مناسب یا طراحی برنامه و فعالیتهای کارساز برطرف گردد. ب) پی بردن به چگونگی اجرا و نتایج حاصل از سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای انجام شده که باید به تصمیمات مقتضی از قبیل پشتیبانی اصلاح یا توقف آنها بیانجامد.

0

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت شغلی واسترس شغلی و همچنین بررسی رابطه بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی ازدیدگاه مدیران مدارس شهرستان جهرم بوده است..روش: روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس شهرستان جهرم را دربرمی گیرد. تعدادآنها 135 نفر می باشد. وبه دلیل تعدادکم جامعه آماری همین مقداربه عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شد.دراین پژوهش ازسه پرسشنامه رضایت شغلیJDI (اسمیت،کندال،هالین، گریکسون(1987-1969)وفرسودگی شغلی مسلش(1991) و استرس شغلی نورعلی مشتاقی فر درسال(1377)استفاده گردید: برای تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه (رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی) از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد پایائی پرسشنامه‌ی رضایت شغلی 86/0 و پایائی پرسشنامه ی فرسودگی شغلی 87/0 و پایائی پرسشنامه ی استرس شغلی 97/0 به دست امده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده هادر 2 سطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت.که درسطح آمارتوصیفی شاخصهای آماری انحراف معیار،ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.نتیجه گیری:- بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی

کلیدواژه ها: رضایت شغلی - فرسودگی شغلی - استرس شغلی

0

مقدمه

یکی از مفاهیم روانشناختی که اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است، حمایت اجتماعی می‌باشد. این موضوع نیز یکی از نیازهای اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. انسان‌های اولیه در اکثر دوران تاریخ خود احتمالاً در دسته‌ها و گروه‌های کوچک زندگی می‌کردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض خطر حمله موجودات درنده قرار می‌گرفتند. به عقیده بالبی(1982، نقل از شریفی درآمدی،1381: 85) در طول تاریخ بشری در صورت کمک اطرافیان، انسان‌ها به بهترین وجه قادر به رویارویی با بحران‌ها و روبرو شدن با خطرات بوده‌اند. بدین‌گونه در طبیعت ما نیاز به دلبستگی‌های نزدیک استقرار یافته است تا بتوانیم از حمایت خانواده و اطرافیان برخوردار گردیم. آنگونه که از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی استنباط می‌شود، آن عبارت است از میزان ادراک فرد از این که مورد توجه و علاقه دیگران بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشکل شود به او یاری می‌رسانند. بنا به تعریف، حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است، یکی جنبه ذهنی که نشان دهنده تصورات و ادراکات فرد از حمایت‌های اطرافیان است، و دیگری جنبه واقعی(عینی) است که عبارتست از میزان مساعدت‌ها و کمک‌های واقعی ارائه شده به فرد(بیابانگرد، 1383: 57). منابع حمایت اجتماعی فراهم شده برای فرد نیز متنوع هستند. در این طیف گسترده، حمایت گروه‌هایی از قبیل خانواده، گروه همسالان، دوستان، خویشاوندان، مغازه‌دار محله، معلمان، همکاران، و سایرین قرار دارند. برخی از این گروه‌ها به طور رسمی و برخی دیگر به صورت غیررسمی تأمین‌کننده حمایت اجتماعی برای فرد هستند. از سوی دیگر منظور از رضایت شغلی، نوع نگرش کلی فرد درباره شغلش است. کسی که رضایت شغلی او بالا باشد، نسبت به شغل خود نگرشی مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست، نگرش منفی نسبت به کار خود دارد. در متون علمی، مفهوم رضایت شغلی به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته ‌است: هم به‌عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم‌ به‌عنوان متغیر مستقل (یعنی اثر‌گذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به‌عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم، این سؤال مطرح است که چه عواملی رضایت شغلی را تعیین می‌کنند؟ از طرفی، بررسی نظریه‌های صاحبنظران علوم روانشناسی فردی و مدیریت منابع انسانی درباره رضایت شغلی (همچون «نظریه سلسله‌مراتب نیازهای مازلو»، «نظریه دو عاملی بهداشت- انگیزش» «هرزبرگ»، «نظریه X و Y» «مک‌گرگور»، «نظریه نیازهای سه‌گانه» «مک‌کللند»، «نظریه برابری»، و نظایر آن‌ها) نیز نشان‌ می‌دهد که رضایت شغلی مفهومی چندبعدی‌ است و با عوامل متعددی ارتباط دارد. به‌عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه‌ای از عوامل حاصل خواهد شد؛ این عوامل در پنج دسته قرار می‌گیرند: ماهیت و شرایط کار، حقوق و دستمزد، فرصت‌های موجود برای پیشرفت و ارتقای شغلی، نحوه سرپرستی، و روابط با همکاران (ازکمپ، 1381؛ هومن، 1381؛ حریری، 1381). لازم به توضیح است که؛ حمایت اجتماعی در دسته پنجم قرار می‌گیرد. مطالعات پژوهشی نشان داده است افرادی که از سیستم حمایت اجتماعی خوبی برخوردارند، نسبت به زندگی خود خوشبین‌ترند. مطالعات دیگر نیز نشان داده است که این افراد در غلبه برافسردگی و سازگاری شغلی و در نهایت رضایت شغلی بالا موفق‌ترند(آلن و ایوانز 1993).

0

یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر «یادگیری خود‌تنظیمی» است. خودتنظیمی در یادگیری از مقوله‌هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه ابتدا در سال 1967م توسط بندورا مطرح شد(کدیور، 1382: 46).

زیمرمن(1986م) نیز به عنوان یکی از نظریه‌پردازان تئوری شناختی اجتماعی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرده است که در آن دانش‌آموزان به جای آنکه برای کسب مهارت و دانش، بر معلمان و والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصاً کوشش‌های خود را شروع و هدایت می‌کنند.

یادگیری خودتنظیمی، «راهبردهای شناختی» و «فرا شناختی» را در بر می‌گیرد. راهبردهای شناختی به راهبردهایی که دانش‌آموزان برای یادگیری به خاطرسپاری، یادآوری و درک مطلب از آنها استفاده می‌کنند، اشاره دارد. این راهبردها هم برای تکالیف ساده و حفظ کردنی، و هم برای تکالیف پیچیده‌تر که به درک و فهم نیازمندند، کاربرد دارد. منظور از راهبردهای فراشناختی، مجموعه فرآیندهای برنامه‌ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیت‌های شناختی است. فرایندهای شناختی همان راهبردها یا استراتژی‌های یادگیری هستند که با تسهیل فرایند یادگیری، عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود می‌بخشند. همچنین باورهای فراشناختی به مجموعه فرایندهای برنامه‌ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیت‌های شناختی اشاره می‌کنند. منظور از خودتنظیمی این است که دانش‌آموزان مهارت‌هایی برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارند و به یادگیری تمایل دارند تا کل فرایند یادگیری را ارزیابی کرده و به آن بیندیشند (کجباف، 1382: 27).

خودتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش‌آموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه، شناخت، عواطف یا رفتارهای خود را گسترش داده و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان برسند. در پژوهشی که ارتباط بین جهت‌گیری هدف و باورهای انگیزشی با یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان، بررسی شده نتایج نشان داده است که جهت‌گیری درونی هدف و الگوهای انگیزشی مثبت با استفاده بالا از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی همراه است.

0

مسئولیت پذیری در بستر رشد اجتماعی

نتیجه ی رشد اجتماعی، همانا مهارت اجتماعی دانش آ موزا ن است و مهارت اجتماعی استعدادی است که باعث بروز رفتارهایی می شود که به صورت مثبت یا منفی تقویت می شوند و نه رفتارهایی که مورد تنبیه وا قع می شوند یا توسط دیگران خاموش می شوند.این مهارتها می توانند در روابط آ د می با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجود آورند.

مهارت های اجتماعی شامل:

مهارت در تشخیص خصوصیات گروه؛ مهارت در ارتباط گیری با گروه؛ مهارت گوش دادن؛ مهارت همد ردی؛ مهارت در ارتباط غیر کلا می؛ مهارت در تشخیص ا حسا س ها ی خویش؛ و مهارت کنترل خویش است.

مسئولیت پذیری دا نش آ موزان یکی از ارزش های مهم و غالب اجتماعی است و زمانی عملی می شود که وجدان جمعی بیدار و پرورش یابد. وجدان جمعی عبارت است از این که در تک تک دانش آموزان ا حساس تعهد؛ مسئولیت پذیری؛ ا حساس تکلیف الهی؛ پاسخگو بودن؛ و وجدا ن فردی شکل بگیرد و پرورش یا بد و جوانان بتوانند کیفیت های ایجاد شده را با هم هماهنگ، و تعهدات گروهی را پایه گذاری کنند تا در نهایت به تعهد اجتماعی منجر شود.

رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری دا نش آ موزان را می توان درابعا د مختلف خانوا ده، مدرسه، جامعه مورد ارزیابی قرار داد.

0

تعقیب دعوای عمومی

وظایف دادسرا در تعقیب دعوای عمومی:

به نظر می رسد موضوع اصلی دادرسی کیفری، دعوای عمومی ناشی از جرم باشد که اقامه این دعوا و تعقیب آن برای حفظ نظم عمومی ضروری بوده و قواعد مربوط به تعقیب دعوای عمومی از قواعد آمره می باشد.

1- تعقیب دعوای عمومی توسط دادسرا: تعقیب دعوای عمومی براساس تکلیفی که بر عهده دادسرا گذاشته شده، از وظایف این نهاد بوده و نمی تواند از اجرای این تکلیف خودداری نماید. تعقیب دعوای عمومی و مجرم برای جامعه یک حق؛ ولی برای دادسرا وظیفه می باشد.

2- دادسرا به عنوان مدعی: با عنایت به این که دادسرا نماینده اجتماع است و به نمایندگی متهم را تحت تعقیب قرار می دهد، بنابراین دادسرا نماینده وکیل جامعه در تعقیب مجرم بوده و باید منافع جامعه را حفظ نماید. از سوی دیگر متهم نیز از اعضای جامعه بوده و دادسرا باید حقوق و آزادی های وی را هم مد نظر قرار دهد. به عبارتی دادسرا در حقیقت مدعی کامل و تمام عیار نیست؛ بلکه به منزله مدعی است. دادسرا باید محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های متهم را وجهه همت خود قرار دهد و هر نکته و مسأله ای را که به نفع متهم است، مد نظر قرار گیرد. همچنین دادسرا نباید مانند یک ماشین بی اراده و بی روح جرایم را تحت پیگرد قرار دهد.

بدین ترتیب دادسرا در اصل مدعی تلقی می شود نه قاضی و نتیجه این امر آن است که نمی تواند در مورد ماهیت قضایا اظهار نظر نماید.

3- تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی: دادسرا مالک دعوای عمومی نبوده و نمی تواند هرگونه تصمیم را در تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید، در صورتی که مدعی خصوصی می تواند در استفاده از حق خود هرگونه تصمیم بگیرد؛ البته به شرطی که مخالف قوانین آمره نباشد و همچنین می تواند اراده خویش را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام نماید.

مدعی خصوصی می تواند با متهم یا محکوم علیه مصالحه نماید، در حالی که دادسرا چنین اختیاری نداشته و حق ندارد از ادامه تعقیب کیفری متهم – جز در موارد مخصوص – امتناع ورزد. دادسرا حتی حق استرداد کیفرخواست معتقد به بی گناهی متهم باشد، صرفاً می تواند آن را به دادگاه اعلام نماید. و در هر حال اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود. دادسرا از تعقیب کیفری به عنوان مفتری و معافیت مقامات این سازمان از پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینه دادرسی مصونیت دارد.

0

پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

پرسشنامه بازاریابی داخلی مونی و فورمن- 15 سوالی با 3 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه هوش رقابتی مانموهیت چادها- 9 سوالی با 2 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه توان رقابتی آلپر اُذر- 18 سوالی.

پرسشنامه بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش(در سازمان های متشکل از چندین شرکت)

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد

پرسشنامه بررسی گرایش به بازار

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف رضایت از قیمت

پرسشنامه بررسی رویکرد رابطه ای در بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی مهارت های بازاریابی مدیران

پرسشنامه برسی قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی1

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف دانش در بازار در زمان توسعه کالاهای جدید

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های بازاریابی

پرسشنامه نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استرتژی بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه بررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی سازمان

پرسشنامه بررسی ایجاد اتحاد استراتژیک بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیت های بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی های بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی

پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان به منحصر به فرد بودن

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان

پرسشنامه بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان، آلبرت کارنا- 12 سوالی.

پرسشنامه بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

پرسشنامه بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند

پرسشنامه بررسی رابطه بین مشتری و مشاور

پرسشنامه بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان

پرسشنامه بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری

پرسشنامه بررسی برخورد تلفنی با مشتری

پرسشنامه بررسی اینکه آیا شما از روش های ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاهی دارید یا خیر

پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران ها یی که غذاهای اماده ارائه می کنند

پرسشنامه بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند

پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

پرسشنامه وفاداری مشتری از لورنس اف کانینگهام و مانکی لی- 23 سوالی با 10 بعد.

پرسشنامه بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان

پرسشنامه بررسی شکایات انجام شده توسط مشتری

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان سازمان

پرسشنامه بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش

پرسشنامه بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان

پرسشنامه بررسی عوامل اثرگذار بر فروش

پرسشنامه بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی

پرسشنامه بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

پرسشنامه بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی

پرسشنامه بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه تبلیغات

پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات و جهانشمول بودن آن

پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات

پرسشنامه بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات

پرسشنامه برند سازمان از کارستن بامگارد-2010- 19سوالی با 4 بعد.

پرسشنامه سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند، از برینک، اسکوردر و پائولز-2006 با 25 سوال و6 بعد.

پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

پرسشنامه بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام

پرسشنامه بررسی میزان ارزش درک شده از خرید

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

پرسشنامه بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها

پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات مبوط به سفارشات و دریافت کالا

پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

پرسشنامه بررسی روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

پرسشنامه بررسی موانع موجود در صادرات کالا

پرسشنامه تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد

پرسشنامه بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات

پرسشنامه جهت بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

پرسشنامه تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه بررسی و سنجش میزان بلوغ سازمانی با استفاده از استاندارد OPM3

پرسشنامه بررسی روابط متقابل بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

پرسشنامه بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان در صنعت خودرو

پرسشنامه بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدشهروندی

پرسشنامه بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

پرسشنامه بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی

پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

پرسشنامه بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا

0

لیست پرسشنامه های اثربخشی آموزش و یادگیری

پرسشنامه پیوند دانش آموز با مدرسه، 40 سوالی(با 6 عامل و ذکر سوالات هر عامل).

پرسشنامه اثربخشی معلم

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش

پرسشنامه کیفیت جو یادگیری

پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری

پرسشنامه اثربخشی آموزش

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب

پرسشنامه طراحی آموزشی (محتوای واحد درسی)

پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی

پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس

پرسشنامه اثربخشی معلم

لیست پرسشنامه های مدیریت آموزشگاهی

پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان

پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

پرسشنامه جو مدرسه

پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس

پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

لیست پرسشنامه های رفتارشناسی در محیط های آموزشی

پرسشنامه سبک رهبری معلم

پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی/ همدردی بچه ها

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین

لیست پرسشنامه های استانداردهای حرفه ای معلمان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش آموزان

پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید

پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار

پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه

لیست پرسشنامه های مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها

پرسشنامه کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها

پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه

پرسشنامه مهارت های کتابدارها

پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه

لیست پرسشنامه های مدیریت آموزش عالی

پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان- 15 سوالی با 2 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه نگرش ها درباره دانشگاه مجازی

پرسشنامه نگرش ها در زمینه تصویر دانشگاه

پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان

پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی

پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

آزمون شناخت و داوری نسبت به مردم

آزمون شاخص کرنل(فرم n2)

پرسشنامه اعتماد بین شخصی

پرسشنامه خودبیمارانگاری به همراه تفسیر نمرات

چک لیست نشانه های اختلالات روانی (scl)، نسخه 90 آیتمی

آزمون قضاوت اخلاقی کودکان(mjt)

پرسشنامه 5 عاملی جکسون

راهنمای آزمون حافظه بصری«کیم کاراد»-16 تصویر و 20 تصویر

مصاحبه و آزمون حافظه شرح حال(ami-amt)

آزمون اندر یافت کودکان

آزمون آندره ری

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل)

آزمون بررسی ارزشها

آزمون تحمل ناکامی

آزمون حمایت اجتماعی.docx

آزمون خود شکوفایی

آزمون دسته‌بندی کارتهای ویسکانسین

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

آزمون مقیاس انگیزه تأیید

آزمون نشانه های واکنش به تجاوز(RAST)

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان

پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)

پرسشنامه ارزش های شخصیتی

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث (20 ماده ای)

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

پرسشنامه افکار خودکار منفی

پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای

پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین

پرسشنامه خود شناسی

پرسشنامه خود گسستگی

پرسشنامه خودسنجی (STAXI-2)

پرسشنامه درک علت های هیجان های دیگران خود- سنجی

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی(ویژه زنان)

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی(فرم ویژه مردان)

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

پرسشنامه طرح واره یانگ (فرم کوتاه-75 آیتمی)

پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

پرسشنامه محبوبیت.doc

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

پرسشنامه نگرش به حجاب

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه قدرت رهبری

تأییدجویی کودکان

حافظه بصری«کیم کاراد»

حافظه کلامی و عددی

خصوصیات اخلاقی وودورث

داوری های اجتماعی

راهنمای آزمون آندره ری

شخصیت سنخ الف

شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

شناخت و داوری نسبت به مردم.doc

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

مقیاس انتظارات در موردپیامد مصرف الکل(AOES)

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)

مقیاس انگیزه تأیید

مقیاس تجارب مثبت و منفی (SPANE)

مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

مقیاس خود آشکار سازی

مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHPS)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

مقیاس سیستم های بازداریفعال سازی رفتاری- 24 آیتمی

مقیاس کنار آمدن با خود

مقیاس کنترل شخصی (PCS)

مقیاس مهار افراطی- خصومت (O – H)

مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون.docx

مکعب های کهس

نیازهای اساسی قربانی

انجمن آزمون ریون

انجمن آزمون شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا(mmpi)

اضطراب وجودی گود1

پرسشنامه استرس

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر نسخه 6 آیتمی

پرسشنامه اضطراب وجودی

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه افسردگی بک - فرم بلند

پرسشنامه افسردگی سما

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه ترس

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)

پرسشنامه تمایز یافتگی خود.نسخه43 آیتمی

پرسشنامه تنظیم خلق منفی

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر 22

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه خلق و خو (EAS)

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)

پرسشنامه میزان اضطراب

پرسشنامه میزان ترس

پرسشنامه اضطراب شناختی

پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار

راهنمای پرسشنامه افسردگی بک II

مقیاس اضطراب کتل

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

مقیاس تجدید نظز شده اضطزاب آشکار کودکان 1RCMAS-

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون برای افسردگی(7HAM-D)

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

مقیاس نگرش ناکارآمد

انجمن آموزش جامع رورشاخ

انجمن پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-mcmi

لیست پرسشنامه های تحصیلی

آزمون اضطراب امتحان فریدبن فرم فارسی

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

پرسشنامه رغبت

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

انجمن ذهن آگاهی پذیرش و تعهد ACTفراشناخت

پرسشنامه بازداری خرس سفید

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-30MCQ)

پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم

پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم-7آیتمی

پرسشنامه حالت فراشناختی

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

پرسشنامه فراشناختی ولز

پزسشنامه پذیزش و عمل

چرخه ی پذیرش و چرخه ی اجتناب

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

مقیاس انعطاف ناپذیری روانشناختی درد(PIPS)

پرسشنامه های مرتبط با شغل

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی

پرسشنامه استرس پلیس

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی احتمال ریسک

پرسشنامه بیگانگی شغلی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه سازمان نو آورانه

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه قدرت رهبری

مدیریت کیفیت فراگیر

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

خانواده و زوجین

- مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس 1(LWMAT)

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه الگوهای ارتباطی

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ)

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه خانواده (جو خانوادگی)

پرسشنامه خرسندی زناشویی

پرسشنامه سنجش خانواده

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

شاخص تنیدگی والدینی(PSI)

فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی(RDAS

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS)

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS)-نسخه 18 آیتمی

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق(LAS)

موقعیت های زناشوئی(MSS)